mysophobia 潔癖

Nastiness Diagnosis. Anthropology. Religion. Gender. Justice. A Personal Notepad For the General Public.

Tumbal/代罪羔羊

Sêjatiné abót anggónku nindakaké pakaryan iki. Nangíng piyé manèh.
Aku múng sakwijiníng bawahan síng kudu loyal marang atasan. Kamångkå atasanku Drs Sêngkuni SH MBA wís nginstruksèkaké yèn proyèk iki kudu di-mark up.
實在沉重我的工作。然而又能怎麼辦。
我只是一個在下面工作的,只能對上司忠誠。而我的上司商學碩士森顧尼先生已經交代這個計畫必須要mark up了。
pakaryan?
(na) mung = hanya
kamangka = padahal = However
yen= bahwa


Mbúh piyé carané síng pênting kabèh bisa olèh pangan.
該怎麼辦重要的是全部都可以顧到
Pancèn iki konsêkuènsiné nduwèni jabatan síng stratêgis kåyå awakku iki.
這肯定就是擁有我現在戰略性的職位的後果
Tak akóni sakwisé dadi Kasubag Pêngêlolaan Proyèk iki rêjêkiku mbanyu mili. Paribasan nganti kåyå diwènèh-wènèhi. 我被吩咐變成這個計畫負責人之後我的幸運就會滿溢好比俗語說的被賜福滿滿
oleh =dapat =得到
awak=badan=body
akon=suruh=aken(kr)/dhawuh/kengken
mbanyu= ciar= leleh = melt
mili=alir
paribasan = peribahasa
Nangíng yèn ånå pêrkårå síng kåyå mêngkéné aku ugå kudu wani ndhadhagi.
Awít yèn ora, biså dipêsthèkké yèn tahún ngarêp aku mêsthi bakal dimutasi.
“Wís tå Dík Har, ora sah dipikirké abót-abót. Soal wóng såkå KPK, mêngko aku síng mback-up wís,” mangkono pangandikané atasanku kasêbút íng sak wijiníng wêktu nalikå aku ditimbali íng ruangé.
mekaten=mengkene(ng.)=begitu=demikian
wani= wantun
然而如果有問題好比說像這個問題我也還是要敢?
因為如果不這樣,可以確定說明年我一定會被調職
angka=angka/nilai
“已經這樣了喔,一直去搞沉重不好看。畢竟人來自KPK(調查貪污的政府步粉),等一下我幫你擋一檔就沒事了” 我上述的上司如此說著,就在我在他辦公室時
“Síng pêntíng kowé biså ngolah ångkå-ångkå iku kanthi layak.
重要的是你可以順利得到那些數字
Masalah liyané mêngko aku síng ngatúr,” sêsambungé Pak Sêngkuni karo ngêpúk-êpúk pundhakku.
其他問題我待會來處理,接著森顧尼先生拍拍我的肩膀
sesambunge = continuously // pundak = shoulder
“Lha piyé kirå-kirå? Åpå Dhík Har kabótan? Soalé Dík Wísnu wingi ugå nawakaké arêp nggarap proyèk iki,” ujaré Pak Sêngkuni kåyå ngêrti kêmrusuhing atiku.
nggarap = mengerjakan = accomplish
“覺得大概怎樣? 很沉重? 其實昨天Dik Wsnu也說可以處理這個計畫”
他這麼說著彷彿已經看穿我內心的起伏
kemrusuhing =起浮 mrusuh =豐滿
“Oh, mbotên Pak. Kulå taksíh sagah ngayahi piyambak,” ujarku gurawalan.
“喔不Pak.我還是可以自己來”
“Wèll! yå ngono iku síng tak karêpké. Yèn pancèn kowé sê-visi karo aku, mêsthi aku ora bakal ninggal kowé Dhík. Wís sak iki rampúngna aku péngín Minggu ngarêp wís rampúng. Sanggúp tå?”
“好那就這樣我讓你看著辦.如果真的你跟我同一條心,我一定不會丟下你的。好啦,現在就把事情解決,我希望下個星期就已經解決。可以吧?”
“Sêndikå Pak,” ujarku karo manthúk-manthúk.
“好的”我回答並點點頭。
karep= mau = desire = kersa
manthuk= nod = angguk (In.d)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 25, 2011 by in 【Indonesia-ish & SEAsia】.
%d bloggers like this: